/ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ / Хүний нөөцийн ил тод байдал / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

  Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд оруулсан өөрчлөлт болон Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ батлагдсантай холбоотой 2017, 2018 онд цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын алба хаагчид ихээр тэтгэвэрт гарч, тэтгэмжийн зардлын өглөг үүссэнийг 2019 оны 01 дүгээр сард бүрэн барагдуулж дуусгалаа.

   Тодруулбал цагдаагийн байгууллагын 2018 оны төсөвт 5,2 тэрбум төгрөг батлагдаж, 2018 оны 02 дугаар сард 69 алба хаагчид 2,5 тэрбум, 03 дугаар сард 70 алба хаагчид 2,5 тэрбум, 04 дүгээр сард 4 алба хаагчид 144,0 сая төгрөгийг тус тус олгож 2018 оны батлагдсан төсөв дууссан юм.

      Энэ тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яаманд удаа дараа мэдэгдэж, 2018 оны жилийн эцэст Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 854,9 сая, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын төсвийн хэмнэлтээс 2,3 тэрбум, нийт 3,1 тэрбум төгрөгийн төсвийг шийдвэрлэн нас барсан 15 алба хаагчдын ар гэрт 620,9 сая, ар гэрийн гачигдал, хүнд өвчтэй учир өргөдөл гаргасан 13 алба хаагчид 603,1 сая, 2017 онд цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан, тэтгэмж олгох жагсаалтын эхний 63 алба хаагчид 1,9 тэрбум төгрөгийн тэтгэмжийг олгож 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 523 алба хаагчид 19,7 тэр бум төгрөгийн өглөг үүссэн.

      Үүссэн нөхцөл байдлын талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яаманд танилцуулан төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулан 19,7 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлүүлэн өглөг үүссэн 523 алба хаагчид тэтгэмжийг 2019 оны 01 дүгээр сард  бүрэн олгож дууссан байна.

Статистик мэдээ
  • Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 13.9 буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 14 хувиар өссөн.
  • "1 хором" аяныг зохион байгуулсанаар Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 12.5 хувиар буурлаа.
Эрэн сурвалжилж байна